Закону України "Про страховий фонд документації України"ПРОЕКТ

Вноситься Кабінетом Міністрів України

М. АЗАРОВ

“ ” 2010 р.


Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України
“Про страховий фонд документації України”


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про страховий фонд документації України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,№20,ст. 101; 2005 р., № 9, ст. 175 ) такі зміни:

1) у частині першій статті 8 слова “обласних (регіональних)” замінити словами “Автономної Республіки Крим, обласних, районних та міських”;

2) статтю 9 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

“Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, його переоформлення, видача дубліката або анулювання видається на безоплатній основі Державним департаментом страхового фонду документації.

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на виготовлення документів страхового фонду приймається протягом 10 календарних днів.

Строк дії дозволу на виготовлення документів страхового фонду становить п’ять років з дня його підписання.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі (переоформлення) дозволу є:

відсутність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

відсутність кваліфікованих спеціалістів з виготовлення документів страхового фонду;

відсутність необхідних технічних засобів репрографії та системи оброблення інформації, матеріалів, програмного забезпечення;

відсутність нормативних документів, які регламентують роботи з формування страхового фонду;

відсутність системи контролю якості виготовлення документів страхового фонду.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дубліката дозволу є:

закінчення строку дії дозволу на виготовлення документів страхового фонду.

Підставою для прийняття рішення про анулювання дозволу є:

ліквідація підприємства, якому було видано дозвіл;

виявлення фактів порушення вимог нормативних документів щодо технології виготовлення документів страхового фонду;

невідповідність виготовлених документів страхового фонду вимогам нормативних документів;

скасування або зупинення дії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Порядок видачі дозволу на виготовлення документів страхового фонду установлюється Кабінетом Міністрів України .”

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною сьомою;

3) статтю 10 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

“Документ страхового фонду документації, який виготовлений із мікроформи страхового фонду та зберігається на відповідних базах, прирівнюється до оригіналу.”.

У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати, відповідно, частинами четвертою - шостою;

4) у статті 11:

в абзаці четвертому частини першої слова “населення і” виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

“Формування страхового фонду документації України провадиться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації галузевих (у тому числі суб’єктів природних монополій), Автономної Республіки Крим, обласних, районних та міських програм створення страхового фонду документації.”;

частину п’яту після слів “за умов закладення” доповнити словами “за договорами”.

доповнити новою частиною такого змісту:

“Виготовлення документів страхового фонду здійснюють підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, які отримали відповідний дозвіл”

5) статтю 14 викласти в такій редакції:

“Стаття 14. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації

Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами (установами) страхового фонду документації та іншими юридичними і фізичними особами здійснює Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації шляхом проведення планових та позапланових заходів.

Голова Державного департаменту страхового фонду документації є Головним державним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду документації України.

Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації затверджує Кабінет Міністрів України.

Порядок здійснення Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації державного нагляду (контролю) за діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері формування та ведення страхового фонду документації України визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок здійснення Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації державного нагляду (контролю) за формуванням та веденням страхового фонду документації України суб’єктами господарювання визначається Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Підставами для зупинення діяльності підприємства (установи) страхового фонду документації з виготовлення документів страхового фонду Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації є:

виявлення під час перевірки підприємства (установи) фактів порушення технології виготовлення документів страхового фонду та/або виготовлення документів страхового фонду без відповідного дозволу;

неукомплектованість спеціалістами з виготовлення документів страхового фонду;

відсутність необхідних технічних засобів репрографії, систем оброблення інформації та/або контролю якості виготовлення документів страхового фонду, матеріалів, програмного забезпечення;

невідповідність виготовлених документів страхового фонду вимогам нормативних документів.

Відновлення діяльності з виготовлення документів страхового фонду документації можливе після усунення недоліків, що призвели до її зупинення.”.

6) в абзаці третьому частини третьої статті 24 слова “обласними (регіональними)” замінити словами “Автономної Республіки Крим, обласними, районними та міськими”;

7) у тексті Закону слова “техногенно та екологічно” замінити словом “потенційно”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Голова

Верховної Ради України4109151432698133.html
4109248122621870.html
4109364226515278.html
4109467383578246.html
4109732770538429.html