- Контроль за дотриманням економічних нормативів - Протокол №


- Контроль за дотриманням економічних нормативів.

Контроль за дотриманням економічних нормативів, відстежування тенденцій їх зміни та надання рекомендацій щодо їх підтримки на встановленому рівні є одним з методів зниження ринкового ризику.


Нормативи інвестування

Нормативне значення

На 01.01.2010р.

інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)

не > 15%

2,71

загальної суми інвестування (Н12)

не > 60%

2,71
Ліміти відкритої валютної позиції банку

Нормативне значення

На 01.01.2010р.

відкритої довгої валютної позиції банку (Л13-1)

не > 20%

6, 7715

відкритої короткої валютної позиції банку (Л13-2)

не > 10%

1, 0525


Обсяги операцій ПАТ «АКБ «КОНКОРД», пов’язаних із ринковим ризиком, є незначні. Тому вплив ринкового ризику на діяльність Банку є помірним.

Станом на 01.01.2010р. портфель цінних паперів складає 8 308 тис. грн. або 3% активів Банку та не створює значного ризику для активів і надходжень.

Портфель цінних паперів Банку складається з торгового портфелю 2 985 тис. грн. (35,9%) та цінних паперів у портфелі Банку на продаж 5 323 тис. грн. (64,1%). Негативно класифіковані цінні папери відсутні.

Цінні папери в торговому портфелі Банку (інвестиційні сертифікати) обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки через прибутки/збитки.

Цінні папери в портфелі на продаж складаються з простих векселів, емітованих нефінансовими підприємствами. Цінні папери в портфелі Банку на продаж належать до стандартних (48%) та нестандартних (52%) цінних паперів. Нестандартні цінні папери складають 1% в загальних активах Банку. Цінні папери в портфелі Банку на продаж відображені за справедливою вартістю з урахуванням зменшення їх корисності. Банк щомісячно здійснює перегляд цінних паперів на зменшення корисності.

Враховуючи незначну частку (2,5%) активів та (3,8%) пасивів у вільноконвертованій валюті, вплив змін валютних курсів на надходження та капітал є помірним.


^ Валютний ризик


Таблиця 26.1. Аналіз валютного ризику

(тис. грн.)

Рядок

Найменування валюти

На звітну дату звітного року

На звітну дату попереднього року

монетарні активи

монетарні зобов'язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція

монетарні активи

монетарні зобов'язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція10 Долари США 

6 819

9 211

-

-

16 783

21 914

-

-Євро 

2

1 161

-

-

94

1 222

-

-Інші 

1

-

-

-

34

-

-

-Усього 

6 822

10 372

-

-

16 911

23 136

-

-


Таблиця 26.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату звітного року

На звітну дату попереднього року

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капіталЗміцнення долара США на 5 % 

(120)

(120)

(257)

(257)Послаблення долара США на 5 % 

120

120

257

257Зміцнення євро на 5 % 

(58)

(58)

(56)

(56)Послаблення євро на 5 % 

58

58

56

56Зміцнення інших валют на 5 % 

-

-

2

2

6

Послаблення інших валют на 5 % 

-

-

(2)

(2)


Таблиця 26.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Середньозважений валютний курс звітного року 

Середньозважений валютний курс попереднього року 

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капіталЗміцнення долара США на 5 % 

(117)

(117)

(175)

(175)Послаблення долара США на 5 % 

117

117

175

175Зміцнення євро на 5 % 

(55)

(55)

(40)

(40)Послаблення євро на 5 % 

55

55

40

40

5

Зміцнення інших валют на 5 % 

-

-

1

1

6

Послаблення інших валют на 5 % 

-

-

(1)

(1)^ Відсотковий ризик

Таблиця 26.4. Загальний аналіз відсоткового ризику

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

На вимогу і менше 1 міс.

Від 1 до 6 міс.

Від 6 до 12 міс.

Більше року 

Немонетарні 

Усього 

  

Попередній рік 

Усього фінансових активів 

7 977

29 803

70 119

60 916

-

168 815Усього фінансових зобов'язань 

12 354

30 795

36 185

245

-

79 579Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31 грудня попереднього року 

(4 377)

(992)

33 934

60 671

-

89 236

  

Звітний рік 

Усього фінансових активів 

21 292

32 160

109 118

101 154

-

263 724Усього фінансових зобов'язань 

4 244

16 570

102 576

17 486

-

140 876Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31 грудня звітнього року 

17 048

15 590

6 542

83 668

-

122 848


На практиці для управління ризиком процентної ставки в Банку використовують аналіз, заснований на виділенні чутливих до процентних ставок активів і зобов'язань Банку (включаючи позабалансові позиції):

Різницю між ними, іменовану GAP, розглядають як оцінку процентної позиції.

Критерієм для класифікації конкретного актива або зобов'язання як чутливого або нечутливого до процентної ставки на даному тимчасовому інтервалі служить термін погашення. Фінансові інструменти, які не мають певної дати зміни процентної ставки, можуть бути класифіковані на основі статистичних даних по очікуваному терміну зміни процентної ставки. Як відносна оцінка процентної позиції має сенс застосовування відношення GAP до сумарних процентних активів (відносний GAP).

При аналізі ризику процентної ставки необхідно розрізняти активи та зобов'язання Банку, чутливі до процентних ставок.


^ Активи, чутливі до процентних ставок RSA, – активи, які будуть погашені повністю або частково, або активи, процентна ставка по яких буде переглянута протягом певного періоду часу.


^ Зобов'язання, чутливі до процентних ставок RSL, – зобов'язання, які будуть погашені повністю або частково, або зобов'язання, процентна ставка по яких буде переглянута протягом певного періоду часу.

Для заданого інтервалу терміновості річна зміна чистого процентного доходу () визначається по формулі:

= * *

де - очікувана зміна процентних ставок;

- інтервальний (періодичний) GAP, що обчислюється як різниця між RSA і RSL в тимчасовому інтервалі i:

- період часу, протягом якого діятиме.

Кумулятивний GAP (CGAP) обчислюється як сума добудків інтервальних GAP на відповідні ним терміни для всіх стандартних інтервалів терміновості.

При зміні процентних ставок можливі наступні ситуації.

^ Негативний GAP – означає, що у Банку більше пасивів, чим активів, чутливих до зміни рівня процентних ставок. Зростання процентних ставок на ринку обумовлюють ситуацію, при якій Банк виплачує більше відсотків по всіх переоцінюваних пасивах і отримує більший дохід по всіх переоцінюваних активах. Якщо всі ставки одночасно збільшуються на одну і ту ж величину, то витрати Банку по виплаті відсотків зростають швидше, ніж процентний дохід по активах, оскільки переоцінці піддається зазвичай пропорційно більше пасивів. Якщо ж процентні ставки падають за певний період, то більше пасивів, чим активів, переоцінюється по нижчих процентних ставках, а середній спред зростає, чистий процентний дохід Банку збільшується.


^ Позитивний GAP – означає, що у Банку більше активів, чим пасивів, чутливих до зміни рівня процентних ставок. Якщо рівень короткострокових процентних ставок має тенденцію до зниження, процентний дохід Банку зменшуватиметься швидше, ніж його витрати по виплаті відсотків, тобто переоцінюється пропорційно більше активів, чим пасивів. Зменшується спред і чистий процентний дохід Банку. Зростання короткострокових процентних ставок дає протилежний ефект.


^ Нульовий GAP – відповідність активів і пасивів свідчить про відсутність розриву і називається ризик-нейтральним GAP. Тобто з погляду управління ризиками розрив відсутній, коли активи і зобов'язання переоцінюються пропорційно. Це означає, що однакові зміни процентних ставок по активах і пасивах не впливають на чистий процентний дохід, процентний ризик зведений до мінімуму.

Відповідно, якщо кумулятивний GAP (CGAP) позитивний (сума активів більше суми зобов'язань), то майбутні чисті процентні доходи збільшаться при зростанні ставок і зменшаться при падінні ставок нижче поточного рівня. І, навпаки, при негативному CGAP, коли вартість зобов'язань перевищує вартість активів, чисті процентні доходи зменшуються при зростанні ставок і збільшуються при їх падінні.

При обчисленнях методом GAP маємо наступні припущення і допущення:


Алгоритм обчислення GAP і оцінки зміни чистих процентних доходів припускає реалізацію наступних етапів:


  1. баланс розбивається на компоненти, чутливі і нечутливі до процентних ставок (процентна і непроцентна частини). У першу частину потрапляють всі активи, по яких нараховуються (і отримуються) відсотки, і всі пасиви, по яких нараховуються (і виплачуються) відсотки. У моделі використовується тільки процентна частина балансу;

  2. процентні активи і пасиви розносяться по термінах переоцінки або погашення і групуються по певних тимчасових періодах (інтервалам переоцінки). Зазвичай виділяються наступні періоди: до 31 днів; 31-90 днів; 91-180 днів; 181-270 днів; 271-365/366 днів; 1-5 років; понад 5 років.

  3. для кожного тимчасового інтервалу обчислюється інтервальний ^ GAP;

  4. інтервальний GAP для кожного інтервалу множиться на передбачувані зміни процентних ставок для даної терміновості і на частину року, протягом якої GAP діятиме, що, в кінцевому результаті, дає можливість оцінити зміни майбутніх процентних доходів в річному численні ();

  5. GAP розраховується як сума добутків інтервальних GAP на відповідні ним терміни для всіх стандартних інтервалів терміновості і дозволяє оцінити сумарну зміну чистого процентного доходу при заданих змінах ставок для заданого тимчасового періоду.


Таким чином, якщо розглянути дані наведені в таблиці 26.4 можливо зробити наступні припущення:

якщо б відсоткові ставки збільшились протягом звітного року на 100 базисних пунктів, за умов, що інші показники залишились без змін, Банк отримав би в періоді:

В цілому за звітній рік прибуток склав би 94 856 тис. грн.

Якщо б відсоткові ставки зменшились протягом звітного року на 100 базисних пунктів, за умов, що інші показники залишились без змін, Банк отримав би в періоді:

В цілому за звітній рік збиток склав би 94 856 тис. грн.


Таблиця 26.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами

(%)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

гривня 

долари США 

євро 

інші 

гривня 

долари США 

євро 

інші 10 

  

Активи Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

-

-

-

13,22

-

-

-Торгові боргові цінні папери 

-

-

-

-

15,00

-

-

-

3

Кошти в інших банках 

15,00

1,6

-

1.75

14,62

7,47

7,38

-

4

Кредити та заборгованість клієнтів 

13,12

15,00

-

-

12,75

17,00

5,40

-Боргові цінні папери у портфелі банку на продаж 

7,30

-

-

-

8,13

-

-

-10 

  

Зобов'язання Кошти банків 

5,88

-

-

-

12,87

-

-

-Кошти клієнтів: 

16,07

12,00

8,00

-

12,63

11,62

9,72

-

7.1 

Поточні рахунки 

17,83

10,00

8,00

-

12,00

-

-

-

7.2 

Строкові кошти 

15,87

12,04

-

0

12,63

11,62

9,72

0

Проценти за всіма вказаними статтями активів та зобов’язань нараховуються за фіксованою процентною ставкою. У разі зміни процентних ставок на кредитному ринку України, Банк має можливість переглянути розмір процентних ставок вище вказаних статей активів та зобов’язань.

^ Ризик ліквідності

Ліквідність Банку - це здатність Банку забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між


строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань Банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямків використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

^ Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов'язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання.

4083611718312466.html
4083650132868221.html
4083746225325695.html
4083868451179002.html
4083951897637647.html