5. Теми семінарських занять - Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія,...5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вікова психологія як практична галузь знань

2

2

Історія становлення вікової психології

2

3

Особливості психологічного обстеження осіб різного віку

2

4

Онтогенез психіки людини: основні поняття

2

5

Вікова періодизація психічного розвитку людини

2

6

Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді та в періоді новонародженого (0–1 місяць)

2

7

Психологія немовлят (1 місяць–2 роки)

2

8

Психологія раннього дитинства (2–6 років)

4

9

Психологія пізнього дитинства (6–12 років)

2

10

Психологія підлітків (12–15 років)

2

11

Психологія юнацтва (15–21 рік)

2

12

Психологія ранньої дорослості (21–40 років)

2

13

Психологія середньої дорослості (40–60 років)

2

14

Психологія пізньої дорослості (понад 60 років)

2
Разом

30


Тема 1. Вікова психологія як практична галузь знань

Побудуйте схему взаємозв’язку вікової психології з іншими галузями психології.

Специфіка об’єкту вікової психології.

Чим відрізняється предмет вікової психології від предмету психології розвитку, порівняльної психології, педагогічної психології?

Поняття про вік; його різновиди.

Структура віку. Поняття про центральне та часткове психологічне новоутворення, центральну та бічну лінію розвитку.

Динаміка віку. Поняття про соціальну ситуацію розвитку. Революційні, еволюційні та ситуативні зміни психіки.

Основні теоретичні проблеми та практичні завдання вікової психології.

Практичне значення вікової психології.


ЛІТЕРАТУРА

Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч. в 6 т. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1984. – С. 256–260.

Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 31, 34–36, 41–42, 45, 163–186.

Кудрявцев В. Т. Историзм в психологии развития: от принципа к проблеме // Психологический журнал. – 1996. – Т. 17. – № 1. – С. 5–18.


Тема 2. Історія становлення вікової психології

Історичні витоки вікової психології.

Спостереження-щоденники за психічним розвитком дитини та їх роль у становленні вікової психології.

Роль дитячої психології у становленні вікової психології як науки.

Педологія та її вплив на формування вікової психології.

Найвидатніші зарубіжні вчені другої половини ХХ – початку ХХІ ст., які займались(-ються) проблемами вікової психології.

Найвидатніші вітчизняні вчені другої половини ХХ – початку ХХІ ст., які займались(-ються) проблемами вікової психології.


ЛІТЕРАТУРА

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989. – С. 476–485.

Ярошевский М. Г. История психологии. – М.: Мысль, 1985. – С. 274–283.


Тема 3. Особливості психологічного обстеження осіб різного віку

Діагностика розвитку та її завдання. Поняття про клінічну та симптоматичну діагностику у віковій психології (за Л.С.Виготським).

Порівняйте організаційні методи вікової психології за їхньою ефективністю.

Труднощі у проведенні психологічного обстеження осіб різного віку та шляхи їхнього подолання.

Застосування експерименту у віковій психології. Характеристика експериментальної процедури “Незнайома ситуація” (М. Ейнстворт) та “Три гори” (Ж. Піаже). Експериментальне дослідження агресивної поведінки дітей (Д. Хікс) (див. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – С. 256–258, 276–277, 361).

Прийоми експериментального дослідження новонароджених і немовлят: оцінка реагування, метод переваг, метод габітуації/дегабітуації, метод “візуального обриву” (див. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – С. 231–420).

Специфіка опитування дітей, підлітків, юнацтва, дорослих та людей похилого віку.


ЛІТЕРАТУРА

Басов М. Я. Методика психологического наблюдения над детьми // Избранные психологические произведения. – М.: Педагогика, 1975.

Максименко С. Д. Проблема метода в возрастной и педагогической психологии // Вопросы психологии. – 1989. – № 4.

Менчинская Н. А. Развитие психики ребенка: Дневник матери // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С.138–149.

Станчинская Э. И. Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до семи лет // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 116–128.


Тема 4. Онтогенез психіки людини: основні поняття

Ключові питання онтогенезу психіки людини.

У чому полягають сильні та слабкі сторони теорій онтогенезу психіки людини?

Показники психічного розвитку людини.

Головні тенденції та закономірності онтогенезу психіки людини.

Сенситивні періоди розвитку психіки людини.

Поняття про вікові кризи. Розуміння критичних періодів розвитку у вітчизняній та американській психології.


ЛІТЕРАТУРА

Эриксон Э. Г. Детство и общество. – СПб.: Ленато, АСТ, Фонд „Университетская книга”, 1996.

Запорожец А. В. Условия и движущие причины психического развития ребенка // В кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 7–10.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 70–193.

Лейтес Н. С. К проблеме сензитивних периодов психического развития человека // В кн.: Принцип развития в психологии / Отв. ред. Л. И Анциферова. – М.: Наука, 1978. – С. 196–211.


Тема 5. Вікова періодизація психічного розвитку людини

4077059884568363.html
4077133011717551.html
4077255112051101.html
4077369915151800.html
4077474322799575.html